ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม แม่สาย เชียงราย 43.38
2 เทศบาลตำบลห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 48.69
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า เทิง เชียงราย 49.58
4 เทศบาลตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 50.61
5 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เทิง เชียงราย 50.78
6 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 51.38
7 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 51.43
8 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย 52.12
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง พาน เชียงราย 53.37
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี แม่ลาว เชียงราย 53.63
11 เทศบาลตำบลบ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 54.04
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 54.30
13 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ แม่จัน เชียงราย 54.41
14 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 54.66
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 55.32
16 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เชียงแสน เชียงราย 56.30
17 เทศบาลตำบลครึ่ง เชียงของ เชียงราย 56.42
18 เทศบาลตำบลจันจว้า แม่จัน เชียงราย 56.48
19 เทศบาลตำบลป่าซาง แม่จัน เชียงราย 56.52
20 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย แม่จัน เชียงราย 57.09