ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 42.06
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก กันตัง ตรัง 44.85
3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 46.39
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปะเหลียน ตรัง 46.51
5 เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 48.14
6 เทศบาลตำบลท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 49.36
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง 49.76
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ปะเหลียน ตรัง 49.92
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง 52.62
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เมืองตรัง ตรัง 54.48
11 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ปะเหลียน ตรัง 54.69
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เมืองตรัง ตรัง 55.01
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 55.08
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน ห้วยยอด ตรัง 56.19
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 57.26
16 เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 57.54
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ กันตัง ตรัง 57.67
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 57.86
19 เทศบาลตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 58.56
20 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 58.77