ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 52.00
2 เทศบาลตำบลปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 54.14
3 เทศบาลตำบลบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 54.39
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 55.08
5 เทศบาลตำบลบางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 60.36
6 เทศบาลตำบลบางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 62.20
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 63.84
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 63.95
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 65.85
10 องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 65.93
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 66.25
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 68.02
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 69.94
14 เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 70.25
15 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 70.73
16 เทศบาลตำบลศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 72.75
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน บางกรวย นนทบุรี 73.60
18 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 73.92
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 74.14
20 เทศบาลตำบลบางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 74.99