ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 87.82
2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 86.00
3 เทศบาลตำบลบางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 85.99
4 เทศบาลตำบลไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 85.94
5 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 85.77
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 85.61
7 เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 84.68
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 84.61
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 84.06
10 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 84.05
11 องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 82.60
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 82.57
13 เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 81.71
14 เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 81.27
15 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 80.69
16 เทศบาลตำบลไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 79.74
17 เทศบาลเมืองพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 78.79
18 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 78.45
19 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 78.36
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 77.04