ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 41.52
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 41.65
3 เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 43.40
4 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 44.34
5 เทศบาลตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 45.54
6 องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 46.14
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 47.05
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 47.52
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 47.54
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 48.56
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 48.66
12 เทศบาลตำบลพระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 48.69
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 49.47
14 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 50.37
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 50.65
16 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 50.91
17 เทศบาลตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 51.64
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 51.99
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 52.28
20 เทศบาลตำบลอรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 52.57