ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด พังงา 90.63
2 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 90.61
3 เทศบาลตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 90.40
4 เทศบาลตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 89.65
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 88.05
6 เทศบาลตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 87.41
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ กะปง พังงา 86.74
8 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา 86.54
9 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ท้ายเหมือง พังงา 86.08
10 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 85.94
11 เทศบาลตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 85.41
12 เทศบาลตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 85.16
13 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เมืองพังงา พังงา 85.13
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว คุระบุรี พังงา 84.82
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 84.01
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล กะปง พังงา 83.34
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 82.84
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 82.61
19 เทศบาลตำบลเกาะยาว เกาะยาว พังงา 81.88
20 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด ทับปุด พังงา 81.30