ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 89.86
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 89.59
3 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 88.36
4 เทศบาลตำบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 87.62
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 87.41
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 86.95
7 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.86
8 เทศบาลตำบลบ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 86.14
9 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.13
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 84.71
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 84.19
12 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 84.17
13 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 83.26
14 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 83.14
15 เทศบาลตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 83.14
16 เทศบาลตำบลหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 83.11
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 83.08
18 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 82.99
19 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 82.84
20 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 82.53