ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 40.66
2 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 42.98
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 44.04
4 เทศบาลตำบลเชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 44.47
5 เทศบาลตำบลโนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45.35
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45.47
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45.56
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 47.39
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 47.48
10 เทศบาลตำบลดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 47.71
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 48.11
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หนองพอก ร้อยเอ็ด 48.25
13 องค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 48.49
14 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 48.77
15 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 48.94
16 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 49.15
17 องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง หนองฮี ร้อยเอ็ด 50.25
18 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 51.33
19 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 51.79
20 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 52.07