ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ ภูเวียง ขอนแก่น 41.35
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น 42.68
3 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 44.26
4 เทศบาลตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 45.95
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 46.15
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น 47.36
7 เทศบาลตำบลขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น 47.87
8 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 49.53
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 49.54
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น 49.74
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 50.09
12 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสวาป ภูผาม่าน ขอนแก่น 50.67
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 50.70
14 องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ซำสูง ขอนแก่น 51.66
15 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น 51.90
16 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 51.95
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 52.62
18 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 52.73
19 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 52.91
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 52.91