ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 92.23
2 เทศบาลตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 92.20
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 91.25
4 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม พล ขอนแก่น 91.24
5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 89.08
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 88.36
7 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 88.33
8 เทศบาลตำบลภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 88.09
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 87.39
10 เทศบาลตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 87.14
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล พล ขอนแก่น 86.98
12 เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 86.97
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 86.95
14 เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 86.80
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 86.52
16 เทศบาลตำบลก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น 86.48
17 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น 86.44
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 86.30
19 เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 86.27
20 เทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น 85.88