ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 43.96
2 เทศบาลตำบลประตูป่า เมืองลำพูน ลําพูน 44.80
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 51.62
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลําพูน 51.72
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ป่าซาง ลําพูน 56.27
6 องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ แม่ทา ลําพูน 57.21
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลําพูน 57.61
8 เทศบาลตำบลหนองยวง เวียงหนองล่อง ลําพูน 58.20
9 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมืองลำพูน ลําพูน 59.49
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ ป่าซาง ลําพูน 60.49
11 เทศบาลตำบลลี้ ลี้ ลําพูน 60.75
12 เทศบาลตำบลวังดิน ลี้ ลําพูน 61.03
13 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ป่าซาง ลําพูน 65.52
14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ บ้านธิ ลําพูน 65.96
15 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลําพูน 66.64
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม เมืองลำพูน ลําพูน 66.83
17 เทศบาลตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน ลําพูน 66.90
18 เทศบาลตำบลเวียงยอง เมืองลำพูน ลําพูน 71.35
19 เทศบาลตำบลมะกอก ป่าซาง ลําพูน 72.09
20 เทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ลําพูน 73.41