ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลป่าซาง ป่าซาง ลําพูน 89.28
2 เทศบาลตำบลทาสบชัย แม่ทา ลําพูน 88.71
3 เทศบาลตำบลก้อ ลี้ ลําพูน 88.33
4 เทศบาลตำบลริมปิง เมืองลำพูน ลําพูน 87.78
5 เทศบาลเมืองลำพูน เมืองลำพูน ลําพูน 86.98
6 เทศบาลตำบลศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลําพูน 85.84
7 เทศบาลตำบลทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน 84.95
8 เทศบาลตำบลวังผาง เวียงหนองล่อง ลําพูน 84.25
9 เทศบาลตำบลบ้านแป้น เมืองลำพูน ลําพูน 83.92
10 เทศบาลตำบลทากาศเหนือ แม่ทา ลําพูน 82.79
11 เทศบาลตำบลทาขุมเงิน แม่ทา ลําพูน 80.76
12 เทศบาลตำบลป่าสัก เมืองลำพูน ลําพูน 80.12
13 เทศบาลตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลําพูน 80.08
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ บ้านโฮ่ง ลําพูน 79.70
15 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน 79.28
16 เทศบาลตำบลม่วงน้อย ป่าซาง ลําพูน 78.84
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ลี้ ลําพูน 78.74
18 เทศบาลตำบลดงดำ ลี้ ลําพูน 77.81
19 เทศบาลตำบลทาปลาดุก แม่ทา ลําพูน 77.70
20 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลําพูน 77.60