ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว วังสะพุง เลย 43.16
2 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ท่าลี่ เลย 45.63
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 46.64
4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 46.69
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน เชียงคาน เลย 47.08
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ด่านซ้าย เลย 47.49
7 เทศบาลตำบลเชียงกลม ปากชม เลย 48.09
8 เทศบาลตำบลร่องจิก ภูเรือ เลย 48.28
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา นาแห้ว เลย 48.37
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ด่านซ้าย เลย 48.61
11 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ปากชม เลย 49.11
12 เทศบาลตำบลโนนปอแดง ผาขาว เลย 50.58
13 องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ภูกระดึง เลย 50.89
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เมืองเลย เลย 50.94
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว เชียงคาน เลย 51.74
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ด่านซ้าย เลย 52.34
17 องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 54.61
18 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย 55.81
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว วังสะพุง เลย 56.06
20 เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 56.96