ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง บ้านม่วง สกลนคร 98.49
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร 97.75
3 เทศบาลตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 96.66
4 เทศบาลตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 96.65
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 95.58
6 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 95.50
7 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 94.69
8 เทศบาลตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 93.42
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 93.33
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร 92.96
11 เทศบาลตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 92.57
12 เทศบาลตำบลคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 92.45
13 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก สกลนคร 92.39
14 เทศบาลตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 91.98
15 เทศบาลตำบลบัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 91.53
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 91.53
17 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 91.38
18 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 91.19
19 เทศบาลตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 90.90
20 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.85