ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 42.14
2 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 44.82
3 เทศบาลตำบลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 45.15
4 เทศบาลตำบลบ้านไร่ หาดใหญ่ สงขลา 49.62
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สทิงพระ สงขลา 50.03
6 เทศบาลตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 50.10
7 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล สทิงพระ สงขลา 50.34
8 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด สทิงพระ สงขลา 50.65
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 50.96
10 เทศบาลตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา 50.99
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน สทิงพระ สงขลา 51.04
12 เทศบาลตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 51.35
13 เทศบาลตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 51.86
14 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน สะบ้าย้อย สงขลา 52.02
15 องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง สิงหนคร สงขลา 52.73
16 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู รัตภูมิ สงขลา 52.85
17 เทศบาลตำบลจะนะ จะนะ สงขลา 53.32
18 เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 53.39
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 53.78
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน ระโนด สงขลา 54.12