ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90.66
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 90.57
3 เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 88.63
4 เทศบาลตำบลบางเหรียง ควนเนียง สงขลา 88.53
5 องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 87.38
6 เทศบาลเมืองบ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 86.79
7 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ระโนด สงขลา 85.03
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม นาหม่อม สงขลา 84.67
9 องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร นาหม่อม สงขลา 84.62
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 84.48
11 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว จะนะ สงขลา 84.01
12 เทศบาลตำบลท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 83.78
13 องค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ สิงหนคร สงขลา 83.73
14 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 83.33
15 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 83.22
16 เทศบาลตำบลปริก สะเดา สงขลา 83.10
17 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 82.94
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ระโนด สงขลา 82.67
19 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม เทพา สงขลา 82.44
20 องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา สะเดา สงขลา 81.96