ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 44.51
2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 44.63
3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 46.78
4 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 47.29
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 48.74
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 51.53
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 52.17
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 53.05
9 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 53.48
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 54.56
11 องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 54.64
12 เทศบาลตำบลศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 55.22
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 55.31
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 55.39
15 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 55.53
16 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 56.00
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 56.81
18 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 57.11
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 57.37
20 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย 57.71