ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 45.89
2 เทศบาลตำบลปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 46.83
3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 47.31
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 47.37
5 เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 51.05
6 องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 51.92
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 53.51
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 54.15
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 54.52
10 เทศบาลตำบลด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 54.56
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 54.64
12 องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 55.20
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 55.90
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 56.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี 56.18
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 56.86
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 57.91
18 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 57.94
19 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 58.03
20 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 58.04