ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 94.58
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 92.80
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 92.15
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 91.66
5 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 88.29
6 เทศบาลตำบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 87.80
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 86.78
8 เทศบาลตำบลปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 86.20
9 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 86.01
10 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 85.81
11 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 85.77
12 องค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อู่ทอง สุพรรณบุรี 84.32
13 เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 84.03
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี 84.00
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 83.74
16 เทศบาลตำบลเจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 83.13
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 82.98
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 81.92
19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี 81.07
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 80.98