ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลวังพร้าว เกาะคา ลําปาง 89.55
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง วังเหนือ ลําปาง 87.23
3 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เมืองลำปาง ลําปาง 84.24
4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลําปาง 84.21
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง แม่เมาะ ลําปาง 82.86
6 เทศบาลตำบลเถินบุรี เถิน ลําปาง 82.34
7 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ แม่ทะ ลําปาง 82.10
8 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ ลําปาง 81.92
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เมืองลำปาง ลําปาง 81.75
10 เทศบาลตำบลเวียงมอก เถิน ลําปาง 81.51
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ แม่ทะ ลําปาง 81.51
12 เทศบาลตำบลเกาะคา เกาะคา ลําปาง 81.48
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เถิน ลําปาง 81.04
14 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ สบปราบ ลําปาง 80.78
15 เทศบาลตำบลห้างฉัตร ห้างฉัตร ลําปาง 79.75
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลําปาง 79.35
17 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลําปาง 79.23
18 เทศบาลตำบลเสริมงาม เสริมงาม ลําปาง 78.65
19 องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน แจ้ห่ม ลําปาง 78.61
20 เทศบาลตำบลแม่พริก แม่พริก ลําปาง 78.60