ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 85.46
22 การเคหะแห่งชาติ - ส่วนกลาง 85.96
23 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 88.01
24 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 88.53
25 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 88.60
26 การยาสูบแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 88.77
27 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 89.46
28 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 89.63
29 การประปาส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 89.89
30 สํานักงานธนานุเคราะห์ - ส่วนกลาง 90.02
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ - ส่วนกลาง 90.95
32 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 90.96
33 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.03
34 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด - ส่วนกลาง 91.13
35 องค์การเภสัชกรรม - ส่วนกลาง 91.14
36 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 91.18
37 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.29
38 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม - ส่วนกลาง 91.84
39 การท่าเรือแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.87
40 บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) - ส่วนกลาง 91.88
แสดง 21 - 40 จาก 53 รายการ