ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 91.93
42 การประปานครหลวง - ส่วนกลาง 92.21
43 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 92.91
44 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 93.00
45 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 93.51
46 บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด - ส่วนกลาง 94.02
47 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล - ส่วนกลาง 94.16
48 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด - ส่วนกลาง 95.09
49 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 95.24
50 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย - ส่วนกลาง 95.86
51 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ส่วนกลาง 96.74
52 ธนาคารออมสิน - ส่วนกลาง 97.19
53 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ส่วนกลาง 99.60
แสดง 41 - 53 จาก 53 รายการ