หมวดหมู่เนื้อหา
พบทั้งหมด 46 รายการ
เรียงลำดับ
รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เป็นการสรุปผลการประเมินในมิติที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในเชิงภารกิจและในเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้ผลการประเมินในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ รวมถึงถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของจังหวัดผลการวิเคราะห์ที่ได้นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อคณะรัฐมนตรี ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์ผล ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1502?fileId=168360
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. คงเหลือหน่วยงานที่ยังมีบุคลากรตอบแบบสำรวจ IIT ไม่ครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน 169 หน่วยงาน จาก 8,304 หน่วยงานทั่วประเทศดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :https://drive.google.com/file/d/1PsuVUlewF4evm4SQWzBKaSfF-4eyPXOh/view?fbclid=IwAR0fxVBHofJ_B_D1Fqb1xpqzwIA34PK_bmQVdNzFEbJvx7YZwBvTX0DLpIg
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการประเมิน Open data (OIT) กับผลการประเมิน IIT และ EIT เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของคะแนน IIT และ EIT ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อเราได้ในทางกลับกัน เราก็สามารถใช้ผลการประเมินจาก IIT และ EIT มาวิเคราะห์เทียบเคียงกับคะแนน OIT เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลและบริการทางระบบสารสนเทศให้เข้าถึงง่ายและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นเช่นกันดาวน์โหลด Infographic ได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือคลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1761?fileId=195814#ITA2021 #MoreOpenMoreTransparent
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้นเข้าสู่เมนู Login พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน่วยงานจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อจากคณะที่ปรึกษาการประเมินหรือสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น กรณีเว็บไซต์ของหน่วยงานล่ม หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ในกรณีที่หน่วยงานลืมรหัสผ่านของหน่วยงาน หรือไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ ให้หน่วยงานกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ ITAS และหากการยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ ดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูลได้ในคู่มือการประเมิน ITA 2021 หน้า 7 - 9 หรือที่เมนู FAQ บริเวณด้านล่างของเพจนี้หมายเหตุ สำหรับเทศบาล กรณีนายกเทศมนตรีได้พ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี คือเป็นผู้บริหารการประเมินในระบบ ITAS (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ .... ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเทศมนตรีซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่)
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ตามประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ได้มีการขยายระยะเวลาจากการตอบและอนุมัติแบบวัด OIT จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน ขยายไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตอบแบบ OIT ตามประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITAหน่วยงานที่ยังดำเนินการตอบแบบวัด OIT ไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งดำเนินการตอบและขออนุมัติต่อผู้บริหารโดยด่วน ทั้งนี้ หากหน่วยงานเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินงานและการตอบแบบวัด OIT อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนด ขอให้หน่วยงานแจ้งข้อขัดข้องพร้อมแจ้งชื่อและที่ตั้งของหน่วยงานมายัง Line @ITAS โดยด่วน
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง บมจ.อสมทกับ สำนักงาน ป.ป.ช.” ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมทกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีมติให้องค์กรสื่อของรัฐประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมให้ บมจ.อสมทเป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนสำหรับแนวทางการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ อาทิ การเสริมสร้างความรู้และทักษะการประเมิน ITA ให้กับ บมจ.อสมท เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านช่องทางสื่อในกำกับของ บมจ.อสมท และการประสานความร่วมมือในการรณรงค์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นต้นบมจ.อสมท และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันภายในระยะเวลา 2 ปี โดยคาดหวังว่า การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะยังผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรมในการดำเนินงานและร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไปที่มาhttps://www.mcot.net/view/5efee09de3f8e40af1459145
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
แสดง 41 - 46 จาก 46 รายการ