วันแรก! ของการประเมิน ITA 2021

1 ก.พ. 64 |


> เข้าสู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th จากนั้นเข้าสู่เมนู Login พิมพ์ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน่วยงานจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อจากคณะที่ปรึกษาการประเมินหรือสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น กรณีเว็บไซต์ของหน่วยงานล่ม หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT)

> ในกรณีที่หน่วยงานลืมรหัสผ่านของหน่วยงาน หรือไม่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ ให้หน่วยงานกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ในระบบ ITAS และหากการยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ 

> ดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูลได้ในคู่มือการประเมิน ITA 2021 หน้า 7 - 9 หรือที่เมนู FAQ บริเวณด้านล่างของเพจนี้

หมายเหตุ สำหรับเทศบาล กรณีนายกเทศมนตรีได้พ้นจากตำแหน่งแล้ว ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี คือเป็นผู้บริหารการประเมินในระบบ ITAS (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๘ ปัญจทศ .... ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเทศมนตรีซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง