สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรู้ ITA ให้แก่ประชาชน

3 ก.ค. 63 |


วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมกันลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง บมจ.อสมท กับ สำนักงาน ป.ป.ช.” ณ ห้องประชุม 601 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีมติให้องค์กรสื่อของรัฐประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมให้ บมจ.อสมท เป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 

สำหรับแนวทางการดำเนินงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ อาทิ การเสริมสร้างความรู้และทักษะการประเมิน ITA ให้กับ บมจ.อสมท เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านช่องทางสื่อในกำกับของ บมจ.อสมท และการประสานความร่วมมือในการรณรงค์การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เป็นต้น

บมจ.อสมท และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันภายในระยะเวลา 2 ปี โดยคาดหวังว่า การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะยังผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วประเทศ ได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรมในการดำเนินงานและร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

ที่มา https://www.mcot.net/view/5efee09de3f8e40af1459145

ข่าวที่เกี่ยวข้อง