หมวดหมู่เนื้อหา
พบทั้งหมด 46 รายการ
เรียงลำดับ
1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินสามารถ Login เพื่อเข้าดูคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้นในระบบ ITAS ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 25642. หากเห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานไม่ต้องดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมใดๆ โดยถือว่าหน่วยงานยอมรับผลการตรวจประเมินแบบวัด OIT ของคณะที่ปรึกษาการประเมินแล้ว3. หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานสามารถชี้แจงให้รายละเอียดการตอบแบบวัด OIT เพิ่มเติมได้ ผ่านแบบฟอร์มการชี้แจงแบบวัด OIT ของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน โดยชี้แจงเพิ่มเติมเฉพาะในข้อที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนของคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้พิจารณาข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้จาก Link คำตอบแบบวัด OIT เดิมที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในระบบ ITASโดยจะไม่มีการพิจารณาลิงก์คำตอบใหม่4. หน่วยงานสามารถดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือส่งแบบฟอร์มชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้อีก5. เมื่อหน่วยงานดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT แล้ว คณะที่ปรึกษาการประเมินจะทำการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการให้คะแนนอีกครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาผลแล้วเสร็จ ระบบ ITAS จะทำการประมวลผลคะแนนการประเมินต่อไป โดยผลการพิจารณาคำชี้แจงยืนยันเพิ่มเติมแบบวัด OIT ของคณะที่ปรึกษาการประเมินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด6. สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการรับอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน ITA ภายหลังจากขั้นตอนการชี้แจงยืนยันเพิ่มเติมแบบวัด OIT แล้วเสร็จ7.ขอให้หน่วยงานกดเลือกแบบฟอร์มการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ตามกลุ่มของหน่วยงานตนเองได้ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยเริ่มตอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2201?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fhome%2Fnews%3F_%3D1624008323150
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
วันนี้ (31 กรกฎาคม 63) ระบบ ITAS จะปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ในเวลา 24.00 น. โดยปัจจุบันได้มีบุคลากรภาครัฐ จำนวน 447,736 ราย จาก 8,304 หน่วยงาน เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ครบตามหลักเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเก็บข้อมูล EIT ปัจจุบันคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จาก 3 สถาบัน ประกอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบสำรวจ EIT ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยระบบ ITAS จะอัพเดตจำนวนข้อมูลสถานะการตอบแบบสำรวจทั้งหมดภายในคืนนี้ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ แล้วพบกันอีกครั้งในงานแถลงผลการประเมิน ITA DAY 2020...เร็วๆนี้
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
วานนี้ (4 มกราคม 2563) นางสุวณา สุววรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้1. เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งจากการดำเนินงานและกระบวนการประเมิน รวมถึงถอดบทเรียนตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการสนับสนุนทั้งในมิติของโครงการ/กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และในมิติของการกำกับดูแลและบริหารจัดการ โดยหลังจากนี้จะมีการเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบต่อไป2. เรื่อง ความก้าวหน้าการเตรียมการประเมิน ITA 2564คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการประเมิน ITA 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาคณะที่ปรึกษา รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำคู่มือการประเมิน ITA 2564 ที่จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนการเตรียมการชี้แจงการประเมิน ITA 2564 ในรูปแบบ Live Streaming ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป3. เรื่อง ความก้าวหน้าการศึกษาและพัฒนา ITA ในระยะต่อไปคณะกรรมการฯ มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยคาดว่าจะเริ่มทดลองระบบและตัวชี้วัดกับหน่วยงานอาสานำร่อง (pilot test) ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประเมินและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการใน 6 ประเด็น ดังนี้1) ให้กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยกำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม การกำกับควบคุม หรือการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการผ่านระบบสารสนเทศ2) ให้หน่วยงานภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัดการกำกับดูแลการประเมิน ITA ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการประเมิน ITA3) ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สนับสนุนการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User Interface) ที่เหมาะสมกับ อปท. แต่ละประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน4) ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านระบบสารสนเทศ5) ให้องค์กรสื่อของรัฐ สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อออนไลน์หรือรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาในการเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ขององค์กรหรือประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการประชาชน6) ให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการให้บริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดและหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ของหน่วยงานตามให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนดต่อไปหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2564 ได้ที่https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2021หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA แต่ละกลุ่ม สามารถ Scan QR Code ช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาในกลุ่มของตนเอง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม กำหนดการชี้แจง ITA ของคณะที่ปรึกษา รวมถึงสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ITA จากคณะที่ปรึกษาได้ตามช่องทางการติดต่อของแต่ละกลุ่ม โดยคลิ๊กและScan QR Code ได้ที่https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1843?fileId=199931ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุขัดข้องในการประเมิน ITA มายัง Line Official @ITAS ศูนย์กลางการสื่อสารการประเมิน ITA ได้เช่นเดิม#ITA2021 #MoreOpenMoreTransparent
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
สร้าง Poster เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITASนำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ ^^Click เพื่อดาวน์โหลด https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทย นักธุรกิจ นักลงทุน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความโปร่งใส และสะท้อนคุณภาพคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เพียงพิมพ์ค้นหารายชื่อหน่วยงานและเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือทาง Application ITAS โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จะมีประกาศผลการประเมิน ITA ให้ประชาชนทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป --- Click เพื่อรับชมhttps://youtu.be/HBjSZxPbKC0
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เมื่อวานนี้ (24 มี.ค. 64) ในงาน 2021 OECD Global Anti-Corruption Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ในการพัฒนาภาครัฐผ่าน ITA ความตอนหนึ่งว่า"ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ประเมินตนเองตามกรอบของ OECD ครบทุกมิติ นำข้อเสนอแนะของ OECD มาเป็นมาตรการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำมาปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารราชการ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ผ่านช่องทางและความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ ผ่านการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเพื่อต่อต้านการทุจริต"Click เพื่อดูถ้อยแถลงhttps://www.youtube.com/watch?v=mrKz_VQCBbg#ITA2021 #MoreOpenMoreTransparent
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
กรณีหน่วยงานประสงค์จะชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ขอให้หน่วยงานกดเลือกแบบฟอร์มตามกลุ่มหน่วยงานของตนเองตาม Link ด้านล่างนี้ โดยเริ่มตอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปกลุ่มที่ 1docs.google.comกลุ่มที่ 2docs.google.comกลุ่มที่ 3docs.google.comกลุ่มที่ 4docs.google.comกลุ่มที่ 5docs.google.comกลุ่มที่ 6docs.google.comกลุ่มที่ 7docs.google.comกลุ่มที่ 8docs.google.comกลุ่มที่ 9docs.google.comกลุ่มที่ 10docs.google.com
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ประธาน ป.ป.ช. เปิดข้อมูลร้องเรียนทุจริตปี 62 คลอบคลุมงบแผ่นดินกว่า 2.3 แสนล้านเผยคนไทยเริ่มตื่นตัวร่วมประเมิน ITA หน่วยงานรัฐ เตรียมเปิดผลประเมิน 8,304 หน่วยงาน ปลายเดือน ก.ย.นี้.เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานเปิดงานสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตรระดับสูง (นยปส.รุ่น11) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” ความตอนหนึ่งว่า ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือดัชนี CPI มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุน โดยค่า CPI ของปี 2019 ของประเทศไทย ได้ 36 คะแนน ถือเป็นคะแนนที่น้อย ดังนั้นการที่กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดว่า ในปี 2564 เราจะต้องได้คะแนน CPI ถึง 50 คะแนน ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการส่งเสริมให้ใช้เครื่องมีที่สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA มาใช้ประเมินธรรมาภิบาลภาครัฐดังนั้น ITA จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระระดับ CPI ตามแผนแม่บทกำหนด โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกรวมกว่า 1 ล้านคน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี หากประชาชนเข้ามาร่วมประเมิน ITA มากขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่ถูกประเมินนำผลประเมินไปปรับปรุงการทำงานได้ถูกต้อง ขณะที่การประเมิน ITA ในปีนี้มีผู้ร่วมประเมินแล้วประมาณ 1.1 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะประเมินแล้วเสร็จและมีการนำเสนอในปลายเดือน ก.ย.นี้.อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/788687
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้นในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ 131 หน่วยงาน และประกาศเกียรติคุณ 931 หน่วยงานเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รายละเอียดสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2361?fileId=217279และสามารถดาวน์โหลดรูปโล่รางวัล ITA Awards 2021 ได้ที่itas.nacc.go.thสำหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบรายชื่อและได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นแล้วสามารถแจ้ง หรือ Updateที่อยู่ในการจัดส่งโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ clicklink ด้านล่างนี้แจ้งที่อยู่หน่วยงานเพื่อรับโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2021 (ฉบับปกสีขาว) เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏพบข้อความผิดในหน้า 35 ข้อ o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี บรรทัดสุดท้าย ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือ "...เป็นรายงานของปี พ.ศ. 2563" ดังนั้น ขอให้ท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือใหม่อีกครั้ง โดยดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือกดที่ Link ด้านล่างนี้https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1722?fileId=192087
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการประเมิน ITA ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมิน ITA ได้อย่างเป็นธรรม และสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2564Click ที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดประกาศhttps://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1961?fileId=206503
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระดมสรรพกำลังทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจปกติ ขณะเดียวกันมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเหลื่อมเวลาทำงาน และการปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทันการณ์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1273la9dlP7fxH0RP8tORVCNmfEWn-QOr/view?usp=sharing
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharingสำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มขั้นตอนการชี้แจงและยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพื่อให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2461?fileId=218224สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2565 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนมกราคม 2565 โดยมีการปรับปรุงข้อความบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับบางข้อคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)​
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
สืบเนื่องจากปิดปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ครั้งที่ 2 โดยปรับระยะเวลาดำเนินการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้1. การตรวจให้คะแนนแบบ OIT โดยคณะที่ปรึกษา ขยายถึงวันที่ 19 มิ.ย. 642. การชี้แจงเพิ่มเติมแบบ OIT โดยหน่วยงาน เลื่อนไปเป็นวันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 643. การยืนยันการให้คะแนน OIT โดยคณะที่ปรึกษา เลื่อนไปเป็นวัน 5 - 19 ก.ค. 64หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ได้ที่Click ดาวน์โหลดประกาศฯหรือดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผลโดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทหน่วยงาน มีดังนี้ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” มีผลการประเมิน 97.46 คะแนนประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “กรมการปกครอง” มีผลการประเมิน 99.12 คะแนนประเภทที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มีผลการประเมิน 99.81 คะแนนประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” มีผลการประเมิน 98.91 คะแนนประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” มีผลการประเมิน 98.52 คะแนนประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีผลการประเมิน 99.29 คะแนนประเภทที่ 7 คือ จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค) หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “จังหวัดบึงกาฬ” มีผลการประเมิน 99.60 คะแนนประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา” มีผลการประเมิน 99.85 คะแนนสำหรับประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards ในประเภทอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564ดาวน์โหลดหนังสือประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ได้ที่https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210826151421?
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
Download ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20200928130613?
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
แสดง 21 - 40 จาก 46 รายการ