เปิดรายงานวิเคราะห์เจาะลึก ITA 63 ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี!!

27 ม.ค. 64 |


รายงานผลการประเมิน ITA 2563 เป็นการสรุปผลการประเมินในมิติที่มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งในเชิงภารกิจและในเชิงพื้นที่ โดยวิเคราะห์เจาะลึกให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้ผลการประเมินในภาพรวมยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ รวมถึงถอดบทเรียนต้นแบบการบริหารจัดการของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของจังหวัด

ผลการวิเคราะห์ที่ได้นำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ต่อคณะรัฐมนตรี ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์ผล ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1502?fileId=168360

ข่าวที่เกี่ยวข้อง