ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021

6 ก.ย. 64 |


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ 131 หน่วยงาน และประกาศเกียรติคุณ 931 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA รายละเอียดสามารถเข้าดูเพิ่มเติมได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2361?fileId=217279

และสามารถดาวน์โหลดรูปโล่รางวัล ITA Awards 2021 ได้ที่ itas.nacc.go.th

สำหรับหน่วยงานที่ตรวจสอบรายชื่อและได้รับรางวัลตามประกาศข้างต้นแล้ว 

สามารถแจ้ง หรือ Update ที่อยู่ในการจัดส่งโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ click link ด้านล่างนี้

แจ้งที่อยู่หน่วยงานเพื่อรับโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง