ข้อแนะนำขั้นตอน/วิธีการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT

18 มิ.ย. 64 |


1. หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินสามารถ Login เพื่อเข้าดูคะแนนแบบวัด OIT เบื้องต้นในระบบ ITAS ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

2. หากเห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานไม่ต้องดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมใดๆ โดยถือว่าหน่วยงานยอมรับผลการตรวจประเมินแบบวัด OIT ของคณะที่ปรึกษาการประเมินแล้ว 

3. หากไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT หน่วยงานสามารถชี้แจงให้รายละเอียดการตอบแบบวัด OIT เพิ่มเติมได้ ผ่านแบบฟอร์มการชี้แจงแบบวัด OIT ของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน โดยชี้แจงเพิ่มเติมเฉพาะในข้อที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจให้คะแนนของคณะที่ปรึกษา เพื่อให้คณะที่ปรึกษาการประเมินได้พิจารณาข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้จาก Link คำตอบแบบวัด OIT เดิมที่หน่วยงานได้บันทึกไว้ในระบบ ITAS  โดยจะไม่มีการพิจารณาลิงก์คำตอบใหม่ 

4. หน่วยงานสามารถดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือส่งแบบฟอร์มชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้อีก

5. เมื่อหน่วยงานดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT แล้ว คณะที่ปรึกษาการประเมินจะทำการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการให้คะแนนอีกครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาผลแล้วเสร็จ ระบบ ITAS จะทำการประมวลผลคะแนนการประเมินต่อไป โดยผลการพิจารณาคำชี้แจงยืนยันเพิ่มเติมแบบวัด OIT ของคณะที่ปรึกษาการประเมินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

6. สำนักงาน ป.ป.ช. ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการรับอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิน ITA ภายหลังจากขั้นตอนการชี้แจงยืนยันเพิ่มเติมแบบวัด OIT แล้วเสร็จ

7. ขอให้หน่วยงานกดเลือกแบบฟอร์มการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ตามกลุ่มของหน่วยงานตนเองได้ตาม Link ด้านล่างนี้ โดยเริ่มตอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2201?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fitas.nacc.go.th%2Fhome%2Fnews%3F_%3D1624008323150

ข่าวที่เกี่ยวข้อง