ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2564

8 ม.ค. 64 |


ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มขั้นตอนการชี้แจงและยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพื่อให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง