นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ในการพัฒนาภาครัฐผ่าน ITA

25 มี.ค. 64 |


เมื่อวานนี้  (24 มี.ค. 64) ในงาน 2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์ถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD ในการพัฒนาภาครัฐผ่าน ITA ความตอนหนึ่งว่า

"ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ประเมินตนเองตามกรอบของ OECD ครบทุกมิติ นำข้อเสนอแนะของ OECD มาเป็นมาตรการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำมาปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารราชการ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ผ่านช่องทางและความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ ผ่านการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเพื่อต่อต้านการทุจริต"

Click เพื่อดูถ้อยแถลง https://www.youtube.com/watch?v=mrKz_VQCBbg

#ITA2021 #MoreOpenMoreTransparent

ข่าวที่เกี่ยวข้อง