ประกาศผลการประเมิน ITA 2564

28 ส.ค. 64 |


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยได้รับเกียรติจากนางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผลโดยมีรายละเอียดในแต่ละประเภทหน่วยงาน มีดังนี้

ประเภทที่ 1 คือ หน่วยธุรการขององค์กรศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” มีผลการประเมิน 97.46 คะแนน

ประเภทที่ 2 คือ ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “กรมการปกครอง” มีผลการประเมิน 99.12 คะแนน

ประเภทที่ 3 คือ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มีผลการประเมิน 99.81 คะแนน

ประเภทที่ 4 คือ องค์การมหาชน หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” มีผลการประเมิน 98.91 คะแนน 

ประเภทที่ 5 คือ กองทุน และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร” มีผลการประเมิน 98.52 คะแนน

ประเภทที่ 6 คือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” มีผลการประเมิน 99.29 คะแนน

ประเภทที่ 7 คือ จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาค) หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทนี้ คือ “จังหวัดบึงกาฬ” มีผลการประเมิน 99.60 คะแนน

ประเภทที่ 8 คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา” มีผลการประเมิน 99.85 คะแนน

สำหรับประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards ในประเภทอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศผลการประเมิน ITA 2564 ได้ที่

https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20210826151421?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง