ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2565

29 พ.ย. 64 |


ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2461?fileId=218224

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2565 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนมกราคม 2565 โดยมีการปรับปรุงข้อความบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงมีการปรับบางข้อคำถามเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)​ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง