คณะกรรมการประเมิน ITA เห็นชอบรายงานสรุปผล ITA 2563 และแนวทางยกระดับหน่วยงานภาครัฐ

5 ม.ค. 64 |


วานนี้ (4 มกราคม 2563) นางสุวณา สุววรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้

1. เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการประเมิน ITA 2563 และข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งจากการดำเนินงานและกระบวนการประเมิน รวมถึงถอดบทเรียนตัวแบบการบริหารจัดการของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการสนับสนุนทั้งในมิติของโครงการ/กิจกรรมที่จะช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และในมิติของการกำกับดูแลและบริหารจัดการ โดยหลังจากนี้จะมีการเสนอรายงานฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

2. เรื่อง ความก้าวหน้าการเตรียมการประเมิน ITA 2564

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการประเมิน ITA 2564 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาคณะที่ปรึกษา รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าในการจัดทำคู่มือการประเมิน ITA 2564 ที่จะจัดส่งให้ทุกหน่วยงาน ตลอดจนการเตรียมการชี้แจงการประเมิน ITA 2564 ในรูปแบบ Live Streaming ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป

3. เรื่อง ความก้าวหน้าการศึกษาและพัฒนา ITA ในระยะต่อไป 

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยคาดว่าจะเริ่มทดลองระบบและตัวชี้วัดกับหน่วยงานอาสานำร่อง (pilot test) ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง