ประกาศปรับระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

15 มิ.ย. 64 |


สืบเนื่องจากปิดปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ครั้งที่ 2 โดยปรับระยะเวลาดำเนินการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การตรวจให้คะแนนแบบ OIT โดยคณะที่ปรึกษา ขยายถึงวันที่ 19 มิ.ย. 64

2. การชี้แจงเพิ่มเติมแบบ OIT โดยหน่วยงาน เลื่อนไปเป็นวันที่ 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 64

3. การยืนยันการให้คะแนน OIT โดยคณะที่ปรึกษา เลื่อนไปเป็นวัน 5 - 19 ก.ค. 64

หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมิน ITA 2564 ได้ที่ Click ดาวน์โหลดประกาศฯ หรือดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง