ขยายระยะเวลาการตอบแบบ OIT สิ้นสุด 15 ก.ค. !

24 มิ.ย. 63 |


คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ได้มีการพิจารณาผลการกำกับและติดตามการประเมิน ITA ในขั้นตอนการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก (EIT) ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระบบ ITAS เกิดปัญหาความขัดข้องและได้มีการปิดปรับปรุงระบบเป็นระยะเพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานให้ดียิ่งขึ้น 

คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมิน ITA สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด จึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาเฉพาะการตอบแบบ OIT จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. ให้ขยายเป็นสิิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ตามปฏิทินการประเมิน ITA อาทิ การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประมวลผล และการประกาศผลการประเมิน ITA  ยังคงกำหนดไว้เช่นเดิม


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงาน ป.ป.ช. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง