ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ OIT ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64

1 มี.ค. 64 |


แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและบริการภาครัฐผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แบบวัด OIT เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ เพื่ออธิบายให้คณะที่ปรึกษาการประเมินในฐานะผู้แทนสาธารณชน สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยนั้น อยู่ในตำแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

หน่วยงานสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับการตอบแบบวัด OIT ได้ในคู่มือการประเมิน ITA ตั้งแต่หน้า 30 เป็นต้นไป โดย Click ที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2021

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1722?fileId=192087

ข่าวที่เกี่ยวข้อง