ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ITA 2020

17 ก.ค. 63 |


ITA เป็นการประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานที่มีความครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมากที่สุดในปัจจุบัน ช่วยพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน อุดช่องว่างของความไร้ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสกระทำการทุจริตและเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้น

พี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้ โดยค้นหาหน่วยงานที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการที่แถบค้นหารายชื่อหน่วยงานด้านล่างข้อความนี้ เพื่อร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะถึงผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง