8,300 หน่วยงานร่วมส่งข้อมูลประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (open data)

16 ก.ค. 63 |


ระบบ ITAS ได้ปิดฟังก์ชันการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยพบว่า ในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ส่งข้อมูลประกอบการตรวจประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ (open data) จำนวนทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,304 หน่วยงาน หลังจากนี้ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

การประเมิน ITA ยังประกอบด้วยการเก็บข้อมูลอีก 2 ส่วนที่ยังดำเนินการอยู๋ในปัจจุบัน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. คือ การตอบแบบวัดการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานทุกแห่งทั่วประเทศในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหน่วยงานที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการได้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทาง App Store และ Google Play ขณะเดียวกัน คณะที่ปรึกษาจะเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อหรือรับบริการจนครบจำนวนที่กำหนด

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดที่ต้องการประเมินหน่วยงานของตนเอง สามารถติดต่อสอบถามช่องทางการตอบแบบ IIT ได้จากผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของหน่วยงานของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NACC.ITAS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง