UNDP ยก ITA เป็นความริเริ่มในการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย

18 ก.ย. 64 |


โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) โดย Dr.Hady Fink ที่ปรึกษาด้าน Anti-Corruption Indicator ได้จัดทำรายงาน Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption โดยเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย

ในรายงานส่วนหนึ่ง UNDP ได้ทำการศึกษาเครื่องมือการประเมิน ITA โดยจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาในประเด็นนี้คือ การให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำการประเมิน ITA ไปใช้ในการยกระดับการป้องกันการทุจริต Dr.Hady Fink ได้ให้ความเห็นว่า การประเมิน ITA เป็นความริเริ่มในการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยที่สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานได้และสามารถสอบทานผลจากเอกสารได้จริง อีกทั้งการออกแบบเครื่องมือการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลในการประเมิน CPI อีกด้วย

Dr.Hady Fink ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย โดยเห็นว่าการจัดทำโครงการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ CPI ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้โครงการใดโครงการหนึ่งให้มีความสอดคล้องและส่งผลต่อทั้ง 9 แหล่งตัวชี้วัดในการประเมิน CPI โดยตรง ดังนั้น การกำหนดค่าเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันการทุจริต จึงไม่ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ โดยยึดตามตัวชี้วัดสากลเป็นหลัก ผลจากการศึกษาสถานะการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในปัจจุบัน นำมาสู่ข้อเสนอที่ว่า ประเทศไทยควรมีการประเมินความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเป้าหมายเป็นของตนเองมากกว่านำตัวชี้วัดสากลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยอาจนำผลการประเมิน ITA มาใช้แทน CPI

นอกจากนี้ การกำหนดให้คะแนน CPI เป็นค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดความก้าวหน้าได้และอยู่นอกเหนือการควบคุม จึงมีข้อเสนอว่าประเทศไทยควรที่จะกำหนดเป้าหมายหลักให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จได้จากเอกสารหลักฐาน เช่น การประเมิน ITA หรือการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3ltoLV2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง