ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2564

8 มกราคม 2564 เวลา 14:25

ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing

สำหรับคู่มือการประเมิน ITA 2564 จะเปิดให้หน่วยงานดาวน์โหลดในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  และจะจัดส่งคู่มือให้แก่ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและข้อคำถามการประเมินยังคงเดิม มีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนขึ้นเพียงเล็กน้อย เพื่อให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มขั้นตอนการชี้แจงและยืนยันการตอบแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT และเพื่อให้หน่วยงานได้รับแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ในการประเมินปีต่อไป โดยรูปแบบวิธีการชี้แจงเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป