นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2565

14 มิ.ย. 65 |


โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นนิติบุคคลอันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าสำนักงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม สำนักงานจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักสำนักงาน ป.ป.ช. ขึ้น

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2781?fileId=260510"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง