ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

18 มิ.ย. 65 |


ตามที่ได้มีการประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งแนวทาง/ขั้นตอนการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในกรณีที่เห็นว่าผลการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ได้ระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565 นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้ส่งแบบฟอร์มการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยมีรายชื่อหน่วยงานภาครัฐตามไฟล์ที่ปรากฏในลิงก์ดังนี้  https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2803?fileId=260537

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานภาครัฐแห่งใดได้ส่งแบบฟอร์มการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ตามที่แนวทางที่กำหนดแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามไฟล์ข้างต้น ขอให้ท่านติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทาง Line Official "@ITAS"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง