ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA AWARDS 2022

29 ส.ค. 65 |


ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นรางวัลโล่เกียรติยศ 25 หน่วยงาน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ 1,934 หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบในการขยายองค์ความรู้และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป โดยสามารถเข้าดูรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 ได้ที่ https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2702804e09d01a7ad5931bdec1b6c5ab0e8e654.pdf

ทั้งนี้ โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ITA Awards 2022 เป็นรางวัลที่นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทรางวัล ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งกำหนดการพิธีรับมอบโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีให้ทราบในโอกาสต่อไป สำหรับหน่วยที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนั้น ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งแนวทางการรับประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานที่ได้ทราบในโอกาสต่อไปเช่นกัน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง