รายงานผลการประเมิน ITA 2565 พร้อมบทวิเคราะห์ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

6 ธ.ค. 65 |


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Report 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมิน ITA และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพรวมระดับประเทศและรายพื้นที่ โดยในรายงานฉบับนี้ได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในทุกขั้นตอน เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และจุดอ่อนที่ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย ITA 85 คะแนนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในปี 2566 อีกด้วย 

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการประเมิน ITA 2565 (ITA Report 2022) ได้ทั้งในรูปแบบ "หน้าคู่" และ "หน้าเดี่ยว" ผ่านช่องทางการดาวน์โหลดดังนี้ 

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมิน ITA 2565 ในรูปแบบ "หน้าคู่"

https://drive.google.com/file/d/1Rsie_aOBl-sDTBnQZ5PIJI9ICDMGOQma/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมิน ITA 2565 ในรูปแบบ "หน้าเดี่ยว"

https://drive.google.com/file/d/1N9Om_cyie0g8MoeKhbO_tvf1-uReC0H3/view?usp=sharing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง